Projecte Educatiu 3-16

Som una escola que oferim les etapes educatives d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.  

Cuidem el pas d’una etapa a l’altra, aprofitant els aprenentatges, hàbits de treball i dinàmiques adquirides perquè la transició d’etapa sigui fluïda i amb un bon acompanyament. 

Per altra banda, a l’escola es realitzen moltes activitats curriculars en què s’interrelacionen les diferents etapes: tallers preparats per alumnes d’ESO per alumnat de primària o infantil, padrins de lectura… 

Projecte relació Família - Escola

Som una escola que li donem molta importància a la relació família escola i com a conseqüència a la comunicació. Tenim una infraestructura que permet tenir una comunicació fluïda amb totes les famílies, informant diàriament sobre les incidències que hi puguin haver, així com també, les informacions específiques del seguiment tutorial i les informacions concretes d’escola.  

El nostre funcionament té una estructura de triangle, en què alumnat, professorat i família col·laboren per incidir de forma positiva en el desenvolupament integral de l’alumne/a. 

Projecte de Metodologies Actives

Som una escola amb un professorat format amb diferents metodologies actives: treball cooperatiu, treball per projectes, ambients, tallers interdisciplinaris… 

Per nosaltres, la metodologia del centre és important, però ho és més encara la capacitat d’adequar-la al grup, al contingut i a les circumstàncies específiques que ens puguem trobar. 

L’alumnat de la nostra escola treballa utilitzant diferents metodologies i això fa que s’acostumi a flexibilitzar la seva manera de tractar els continguts i competències que se li presenten. 

Projecte d'Atenció a la Diversitat

Som una escola inclusiva, que atén a tot el seu alumnat d’acord amb les seves característiques i necessitats. 

L’escola té un departament psicopedagògic que vetlla per aquesta atenció i actua en estreta col·laboració amb el professorat i les famílies per decidir les adaptacions i/o atencions específiques de tots els i les alumnes. 

Projecte d'Arts Escèniques i Esport

Som una escola que li dona molta importància al moviment i a l’expressió per contribuir en el desenvolupament integral de l’alumnat. 

Des de P3 fins a 4t d’ESO a part de les sessions pròpies d’educació física i psicomotricitat, realitzen 1 hora setmanal dedicada a adquirir competències del món escènic: joc simbòlic, teatre, dansa, circ, expressió corporal, activitats d’educació emocional, entre d’altres en són els protagonistes. 

Projecte Cientificotecnològic i de Robòtica

Som una escola que contemplem l’ús de les noves tecnologies a les tres etapes educatives. 

L’alumnat disposa de llicència office des de P3 fet que permet tenir disponibilitat de totes les eines que ofereix durant tota l’escolaritat. Des de l’escola es contribueix en educar a l’alumnat en l’ús dels dispositius i també en els EVA (entorns virtuals d’aprenentatge). L’alumnat utilitza ipad com a dispositiu de P3 a 4t de primària i ordinador personal propi des de 5è fins a 4t d’ESO. 

Per altra banda, a l’escola es fa robòtica des de P3 fins a 4t d’ESO, introduint l’alumnat en la programació específica de robots (Beebot, Lego Mindstorms, Vex…), el domini del llenguatge de programació i computacional i també en l’ús de robots en diferents àmbits d’aprenentatge. 

Projecte de Llengües Estrangeres

Som una escola que li dona molta importància a les llengües estrangeres.  

A part de les pròpies sessions que es desenvolupen d’anglès de P3 a 4t d’ESO, desenvolupem l’àmbit artístic, tant a primària com a secundària en anglès, amb la introducció d’una persona nativa que desenvolupa l’àmbit juntament amb el tutor o tutora.  

Per altra banda també es duen a terme continguts específics de diferents àmbits en anglès (AICLE) i a l’ESO també es desenvolupa el francès com a segona llengua estrangera. 

Des de l’escola també gestionem estades intensives a Anglaterra per la millora de l’idioma, així com també facilitar la possibilitat d’estudiar algun curs o trimestre a altres països amb l’objectiu de millorar el desenvolupament de la llengua en qüestió. 

Finalment, des del departament de llengües estrangeres també s’ofereixen classes de preparació per a presentar-se als exàmens oficials de Cambridge Univeristy (KET, PET, First Certificate…). 

Projecte d'Educació en Valors

Som una escola que té com a objectiu contribuir en la millora de la societat en què vivim i per aquest motiu l’educació en valors esdevé un dels objectius prioritaris. Valors com la responsabilitat, el respecte, l’esforç, el compromís, la solidaritat… es treballen de forma específica i de manera transversal des de tots els àmbits d’aprenentatge. Per nosaltres el desenvolupament d’aquests valors no pretenem que sigui una conseqüència només de la nostra tasca educativa, sinó que ho considerem un objectiu prioritari.