Educació Secundària

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria va dels 12 als 16 anys. És un període marcat per l’adolescència i en aquest moment, és clau dur a terme un bon acompanyament perquè el nostre alumnat desenvolupi habilitats, aptituds i actituds que seran imprescindibles pel seu futur. 

Al finalitzar aquesta etapa, les i els estudiants obtenen el títol de Graduat en ESO que els permetrà continuar el seu camí acadèmic d’acord amb els seus interessos i motivacions.

Els nostres valors

Aprenentatge competencial

Esforç i superació

Respecte i convivència

Excel·lència acadèmica

Orientació acadèmica

Perfil de l'alumne

L’alumne que ens il·lusiona és una persona emprenedora, compromesa, conscient, competent i reflexiva, capaç d’adaptar-se als reptes d’una societat canviant.

Projecte educatiu / Criteris d'avaluació

El nostre projecte educatiu en l’Educació Secundària Obligatòria posa èmfasi en l’adaptació de les metodologies de treball per posar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge. Aquesta adaptació es fonamenta en reconèixer les diferents necessitats i estils d’aprenentatge dels alumnes, així com les característiques específiques del grup i de l’àrea d’aprenentatge en qüestió. 

 

La nostra tasca docent, implica una funció més activa i dinàmica que va més enllà de la transmissió de coneixements i continguts. Acompanyem a les i els alumnes en el seu procés d’aprenentatge, facilitant-los les eines, els recursos i els suports necessaris perquè puguin desenvolupar les seves competències de manera efectiva. 

 

Treballem utilitzant diversitat de metodologies adaptades segons les necessitats dels alumnes i els objectius de l’àrea d’aprenentatge. Això pot incloure l’ús de metodologies actives com el treball per projectes, l’aprenentatge basat en problemes i l’aprenentatge cooperatiu, entre altres. 

 

Tenim en compte la individualització de l’aprenentatge, sent essencial adaptar les activitats i els recursos a les necessitats i els interessos individuals dels alumnes. Això pot implicar la creació de materials diferenciats, l’ús de l’aprenentatge personalitzat mitjançant la tecnologia, i la implementació d’activitats flexibles que permetin als alumnes progressar al seu propi ritme. 

 

Facilitem el treball en grups reduïts amb la intenció d’atendre de manera més efectiva les necessitats específiques dels alumnes, promovent la interacció i la col·laboració entre ells. Això pot afavorir un aprenentatge més significatiu i una millor comprensió dels continguts. 

 

Duem a terme una avaluació formativa i formadora, que permeti identificar les necessitats dels alumnes i adaptar les estratègies d’ensenyament en conseqüència. Això implica utilitzar diverses eines i tècniques d’avaluació que vagin més enllà de simples proves estàndard, com l’observació, les rúbriques, les autoavaluacions i les avaluacions entre iguals. 

 

Pel que fa al nostre projecte específic d’Educació Secundària a nivell acadèmic, el tractament de les llengües, l’ús responsable de la tecnologia, les matemàtiques i la ciència, l’art i la promoció d’hàbits saludables en són aspectes essencials. Per altra banda, l’orientació acadèmica, el projecte de recerca i l’aprenentatge servei esdevenen elements transversals clau en el nostre projecte educatiu de l’etapa.

 

Donem una importància específica al desenvolupament de les competències lingüístiques en les diferents llengües: català, castellà, anglès i francès. Aquesta competència és fonamental en un món globalitzat i connectat, on la comunicació en diferents idiomes és una habilitat essencial. Es promou un enfocament comunicatiu que permet als alumnes adquirir habilitats per entendre, parlar, llegir i escriure en aquestes llengües, utilitzant recursos didàctics innovadors i situacions reals de comunicació. 

 

Fomentem l’ús responsable de la tecnologia com a eina per optimitzar l’aprenentatge. Aquesta inclou l’ús de plataformes d’aprenentatge en línia, aplicacions educatives, recursos multimèdia i eines de col·laboració que permeten personalitzar l’aprenentatge, facilitar la pràctica de les llengües estrangeres, explorar conceptes científics i matemàtics de manera interactiva, i fomentar la creativitat i la resolució de problemes. 

 

Les matemàtiques i la ciència són presents com a eines essencials per entendre el món que ens envolta. Es fomenta una aproximació pràctica i manipulativa a aquests àmbits, utilitzant experiments, projectes d’indagació i resolució de problemes per promoure la comprensió i l’aplicació dels conceptes. Es posa èmfasi en desenvolupar habilitats de pensament crític, raonament lògic i resolució de problemes, que són competències clau per a la vida quotidiana i la futura inserció laboral. 

 

L’expressió artística es presenta com una eina per potenciar l’observació, la curiositat i la creativitat dels alumnes. Es fomenta la pràctica artística en diferents disciplines com la pintura, l’escultura, la música, el teatre i la dansa, que permeten als alumnes expressar-se i explorar el món de manera lúdica i imaginativa. 

 

Promovem la consciència sobre la importància dels hàbits saludables, incloent-hi l’activitat física regular, la promoció de l’alimentació equilibrada i el benestar emocional. Es realitzen activitats i projectes que incorporen aquests aspectes de manera transversal al currículum, fomentant la pràctica d’esport, la participació en activitats al aire lliure i la reflexió sobre la importància dels hàbits saludables per a una vida plena i equilibrada. 

Per més informació, contacta amb nosaltres