L'EQUIP DOCENT

 

 

 

 

ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ  

La institució titular de l’escola és la Fundacó Educativa Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

Montserrat Piñeiro i Horta

Administradora

Éresponsable de la gestió econòmica de l’escola, i exerceix les seves funcions en dependència directa de la titularitat del centre i participa en les reunions de l’equip directiu  

Marta Serra i Mir

Directora

Dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques dels diferents sectors de l’escola, sense perjudici de les competències reservades al/a la titular i al consell escolar del centre. 

Estel López i Gurri

Sotsdirectora

La sotsdirectora exercita les funcions de la directora que, per delegació, hagi rebut de la mateixa. 

Rosa de Santos Villagrasa

Cap d'estudis EI i EP

El/la cap d’estudis és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa corresponent.

Carlos Abajo i Anguita

Cap d'estudis ESO

El/la cap d’estudis és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa corresponent.

Estel López i Gurri

Coordinadora d'educació en valors i competència espiritual (EVICE)

Respon de la promoció i animació dels valors a l’escola i de l’educació en la competència espiritual en fidelitat amb el seu caràcter propi

ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS

El/la coordinador/a de cicle és el mestre que col·labora amb el cap d’estudis en la realització de la tasca educativa de l’equip de mestres de cada un dels cicles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria 

Lídia Carbó i Baides

Ed.Infantil

Meritxell Melgar i Ponce

Ed. Primària - Cicle Infantil

Yaiza Gutiérrez i Bladé

Ed. Primària - Cicle Mitjà

Oriol Domingo i Alenyà

Ed. Primària - Cicle Superior

Lorena López i Suárez

ESO - 1r i 2n

Mònica Vilert i Barnet

ESO - 3r i 4t

Marta Lloret i Masvidal

Orientadora escolar / Coordinadora d'acollida i integració

És la responsable d’impulsar l’acció tutorial i coordinar l’orientació escolar dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria 

És la persona responsable de l’elaboració i aplicació del pla d’acollida dels alumnes estrangers i de les seves famílies i de la gradual integració d’aquests alumnes a l’escola i en sistema educatiu.

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS

EQUIP DIRECTIU DE TITULARITAT

És el representant de la institució Titular del centre. Respon de la marxa general de l’escola d’acord amb el Caràcter Propi de la Fundació i amb la normativa vigent.

Montserrat Piñeiro i Horta

Administradora

Marta Serra i Mir

Directora Pedagògica

Pere Roig i Sala

Patró Fundació Educativa

Carme Puyané i Pérez

Patrona Fundació Educativa

EQUIP DIRECTIU

És l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l’escola.  Col·labora amb el/la equip directiu de titularitat i el director en la direcció, l’organització i la coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors. 

Montserrat Piñeiro i Horta

Administradora

Marta Serra i Mir

Directora Pedagògica

Estel López i Gurri

Subdirectora/Coord. EVICE

Rosa de Santos i Villagrasa

Cap d'estudis d'EI i EP

Carlos Abajo i Anguita

Cap d'estudis d'ESO

CLAUSTRE DE PROFESSORS

És l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat del personal docent de l’escola. 

Els/les mestres i els/les professors/es són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, orienten llur acció docent amb vista a la formació integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el projecte educatiu del centre, i comparteixen la responsabilitat global de la tasca educativa de l’escola juntament amb els altres estaments de la Comunitat Educativa. 

Els tutors de curs són el responsables de vetllar per l’aplicació del projecte educatiu en l’acció docent i educativa adreçada a un grup d’alumnes i té la missió d’atendre a la formació integral de cada un d’ells i de seguir dia a dia llur procés d’aprenentatge i maduració personal, ajudant-los a prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de continuació d’estudis o d’entrada al món del treball. 

ED. INFANTIL 

1r A E.  Infantil: Maria Pilar Molina i Morales  

1r B E.  Infantil: Raquel Martinez i Vázquez 

2n A E. Infantil: Mireia Font i Ritort  

2n B E. Infantil: Raquel Villaverde i Pastor 

3r A E.  Infantil: Mercè Casanovas i Puig  

3r B E.  Infantil: Mireia Blas i Santos-García 

ED. PRIMÀRIA

Cicle Inicial 

1r A E Primària: Helena Estapé i Fossas 

1r B E. Primària: Antònia Martínez i Sánchez 

2n A E. Primària: Mònica Ballesta i Hernández  

2n B E. Primària: Mònica Mas i Badia  

ED. PRIMÀRIA

Cicle Mitjà 

3r A EP: Marina Gomez i Romea 

3r B EP: Antònia Mancera i Lemus 

4t A EP: Rosa Ma Barnils i Oms  

4t B EP: Patricia Fernández i García  

ED. PRIMÀRIA

Cicle Superior 

5è A EP: Anna Sensada i Collell 

5è B EP: Josep Manel Pascual i  Rosa 

6è A EP: Montse Riera i Cunill  

6è B EP: Sergi Riera i Duran 

ED. SECUNDÀRIA

1r  ESO A: Joan Ramis i Hernández 

1r  ESO B: Mònica Sánchez i Ocaña 

2n  ESO A: Anna Puigví i Calzada 

2n  ESO B: Lorena López i Suarez 

3r  ESO A: Cristina García i Hernández   

3r  ESO B: Imma Salvador i Fugarolas 

4t  ESO A: Pilar Sánchez i Corbalán 

4t  ESO B: Xavier López i Delgado 

* NO TUTORS 

Bernal i Martín Àngel 

Carbó i Baides, Lídia  

De Santos i Villagrasa, Rosa 

Domingo i Alenyà, Oriol 

Esquerra i González, Maria  

Fornaguera i Marin, Joan R 

Gutiérrez i Bladé, Yaiza  

Lopez i Gurri, Estel  

Lloret i Masvidal, Marta 

Melgar i Ponte, Meritxell  

Peradejordi i Cantallops, Elisenda  

Piferrer i Olivé, Fina 

Pursals i García, Rosa  

Ramis i Hernández, Joan  

Ramos i Subirana, Neus 

Roca i Riera, Rosa 

Rodríguez i Castro, Albert   

Roviralta i Roselló, Ester 

Puig i Rimbau, Carme  

Salicrú i Maltas, Maria 

Serra i Mir, Marta  

Verge i Coloma, Josep   

Vilert i Barnet, Mònica  

icon-car.png
Cor de Maria - Sant Celoni

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Sant Celoni 41.690100, 2.487730

Segueix-nos a: