NOFC | COR DE MARIA - SANT CELONI
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 938670398 [email protected]

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 

 

 

 

Normes d'Organització i Funcionament del Centre-Primària

Normes d'Organització i Funcionament del Centre-ESO

NOFC- Normes de convivència i actitud-ESO

NOFC-Normes d'ús dels portàtils-ESO

DRETS I DEURES DELS ALUMNES

Els drets i deures de l’alumnat, les normes de convivència i el règim disciplinari en els centres educatius no universitaris de Catalunya, es regulen en el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius reforçant el caràcter educatiu dels processos i les accions que s’emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes inadequades, amb la finalitat de satisfer tant el dret al desenvolupament personal com el deure d’aprendre i mantenir actituds de responsabilitat.

El reglament de règim interior de cada centre ha de precisar i concretar les qüestions de procediment, a la vegada que les comissions de convivència dels centres educatius garanteixen l’aplicació correcta del que disposen els decrets i col·laboren en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar.

DRETS DELS ALUMNES

Dret a rebre una formació que permeti aconseguir el desenvolupament integral de personalitat, que n’estimuli les capacitats, tingui en compte el ritme d’aprenentatge i incentivi i valori l’esforç i el rendiment, d’acord amb el model educatiu propi de la nostra escola.

Dret a una valoració acurada i objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació.

Dret al respecte a la llibertat de consciència i a les seves conviccions religioses, morals i ideològiques i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions.

Dret a la integritat i a la dignitat personal, és a dir, dret a:

– el respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal,

– dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades,

– un ambient de convivència que afavoreixi el respecte entre els companys,

– a la reserva d’aquella informació relativa a les seves circumstàncies personals i familiars sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació del centre, de l’Administració educativa i els seus serveis.

Dret a participar individual i col·lectivament en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveuen les lleis en vigor i en les Nornes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 

Dret a associar-se i reunir-se en el centre en el marc de la legislació vigent.

Dret a manifestar amb llibertat individualment i col·lectivament, les seves opinions, sempre en el respecte als professors, als altres membres de la comunitat educativa, al caràcter propi i el projecte educatiu del centre. 

Dret a una orientació escolar i professional que asseguri la seva llibertat de decisió d’acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats.

Dret a la igualtat d’oportunitats, és a dir, a rebre una atenció especial i els ajuts necessaris si es troben en situació de risc o per compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural.

Dret a una atenció especial i als ajuts necessaris en supòsits d’infortuni familiar o accident amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real.

Dret a ser educat en la responsabilitat i a gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica. 

DEURES DELS ALUMNES

Deure de respecte als altres, és a dir, a l’exercici dels drets i les llibertats dels altres membres de la comunitat escolar i en particular, l’exercici de les atribucions pròpies dels professors i de la direcció del centre.

Deure d’estudi que comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure bàsic es concreta en l’obligació de:

– assistir a classe amb puntualitat, respectar el calendari escolar i l’horari establert i participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre,

– realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents,

– esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals

– respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels companys

Deure de respectar les normes de convivència

Av. Verge del Puig, 3
08470 Sant Celoni
Tel. 938 67 03 98
[email protected]
www.cordemariamariasantceloni.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Sant Celoni

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Sant Celoni 41.690100, 2.487730

Segueix-nos a: